XXVI LO w Łodzi

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

oraz
na podstawie zarządzenia nr 11/2020 łódzkiego kuratora oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego,
a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas i publicznych szkół ponadpodstawowych
(liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół i stopnia), na semestr pierwszy klas i szkół policealnych
i branżowych szkół ii stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie łódzkim.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Uwagi

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą)

 

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Podpisany wniosek i inne dokumenty składane są bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru lub ich skany przesyłane są drogą elektroniczną na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół ponadpodstawowych, do których chciałby być przyjęty, układając je w formie listy preferencji. Rozpoczyna od oddziału do którego chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności.

KLASY Z TEJ SAMEJ SZKOŁY NIE MUSZĄ BYĆ UMIESZCZONE OBOK SIEBIE NA LIŚCIE.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

 

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie (zmiana oddziałów na liście preferencji), w tym zamiana szkół do których kandyduje.

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Zmiany wymagają odblokowania konta w szkole pierwszego wyboru i ponownego złożenia wniosku.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

 

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

Listy zostaną opublikowane w szkole i na stronie internetowej szkoły.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. w  godz. 9.00 - 15.00

 

Dodatkowo wypełnienie kwestionariusza osobowego.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

Listy zostaną opublikowane w szkole i na stronie internetowej szkoły.

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

 

 

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

 

 

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

W formie papierowej lub elektronicznie

 

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

W formie papierowej lub elektronicznie

 

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

W formie papierowej lub elektronicznie

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

W formie papierowej lub elektronicznie

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.