XXVI LO w Łodzi

 

X EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO
I ARTYSTYCZNEGO „W ŚWIECIE WARTOŚCI MORALNYCH”
w tym roku pod hasłem:

„CO NAS OGRANICZA?”

 

 X edycja Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego "W świecie wartości moralnych"

Komisja Konkursowa X edycji Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Artystycznego "W świecie wartości moralnych" dokonała oceny zgłoszonych prac literackich, plastycznych i fotograficznych. Po odkodowaniu prac do finału zakwalifikowano następujących uczniów (kolejność alfabetyczna):

kategoria I (szkoły ponadpodstawowe)
Aleksandra Machała z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Mateusz Muszyński z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach
Kinga Pajęczewska z XX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Karolina Szymczak z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Marta Wieteska z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Katarzyna Zabost z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

kategoria II (szkoły ponadgimnazjalne)
Anna Chojnacka z XXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Piotr Czestkowski z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w  Łodzi
Magdalena Depcik z Zespołu Szkól nr 2 w Pabianicach
Laura Kowalewska z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Maja Kuśmierczyk z XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi
Aleksandra Maryniak z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Ewelina Sobczak z XXVI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Wszystkich nagrodzonych uczniów z przyjemnością zaprosilibyśmy - jak co roku - do gmachu XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi na Galę Finałową. Skoro jednak pandemia pokrzyżowała plany, na ogłoszenie wyników i wykład zapraszamy on-line. Szczegóły wkrótce, a już teraz serdecznie gratulujemy finalistom!

 

                Żyjemy w tej lepszej części świata. Nie cierpimy głodu. Mamy dostęp do opieki medycznej i edukacji. Możemy wybrać życiowego partnera, zawód, styl życia. To do nas emigrują ci, którzy urodzili się w krajach, gdzie każdego dnia trzeba walczyć
o przetrwanie. Czy w związku z tym możemy wszystko? Co nas ogranicza? Jakie przeszkody napotykamy na naszych życiowych drogach? Czy bariery są tylko na zewnątrz? A może to my sami czasem blokujemy nasze myślenie, odczuwanie i działanie?

W tym roku proponujemy Wam podjęcie refleksji ukierunkowanej na powyższe pytania. Dodajcie do nich swoje. Może nie zawsze znajdziecie odpowiedzi, ale to nie znaczy, że nie warto ich szukać. Proponujemy Wam konkurs na najlepszy scenariusz scenki teatralnej albo opowiadanie, pracę plastyczną lub fotografię, w których ustosunkujecie się do sugerowanych przez nas zagadnień. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

 

I. ORGANIZATOR

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi przy współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Instytutem Etyki UŁ oraz Instytutem Filologii Polskiej i Logopedii UŁ.

 

II. ADRESAT KONKURSU

Uczniowie 7. i 8. klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego, a także uczestnicy zajęć artystycznych w domach kultury, w Pałacu Młodzieży i w ośrodkach artystyczno – edukacyjnych w wieku 13-20 lat.

 

III. CELE KONKURSU

- zainteresowanie uczniów 7. i 8. klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych problematyką etyczną

- promowanie pozytywnych wartości moralnych i refleksyjnego podejścia do własnego życia

- rozwijanie uzdolnień artystycznych i literackich uczniów

 

IV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Na konkurs należy nadsyłać:

- w kategorii literackiej – scenariusze scenki teatralnej lub opowiadania

- w kategorii artystycznej – prace plastyczne lub fotografie   

Tematyka prac musi wpisywać się w hasło tegorocznej edycji konkursu.

 

Warunki techniczne prac:

Prace literackiew postaci opowiadania nie powinny przekraczać 5 stron standardowego wydruku. Zaplanowana scenka teatralna ma trwać od 3 do 5 minut. Tekst konkursowy należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego. Prace plastyczne powinny być wykonane w dowolnej technice płaskiej i mieć format minimum A4.  Nie należy rolować prac! Prace fotograficzne powinny mieć wymiary nie mniejsze niż 20 na 30 cm. W przypadku zdjęć stanowiących spójną całość (cykl) dopuszcza się 3 zdjęcia opatrzone wspólnym tytułem, które traktowane będą jak jedna praca konkursowa.

Prace, które nie spełniają warunków technicznych, nie będą uwzględniane.

Organizatorzy przyjmują tylko prace przygotowane indywidualnie. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się twórczości uczniów nagrodzonej lub wyróżnionej w innych konkursach.

Prace należy oznaczyć godłem (hasłem), a w osobnej kopercie (także opatrzonej godłem) odrębnej dla każdej pracy umieścić KARTĘ ZGŁOSZENIA. Każdy uczestnik ma prawo wystąpić pod jednym godłem/pseudonimem
imoże zgłosić po jednej pracy konkursowej w każdej z kategorii.

 

V. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja oceni:    - zgodność pracy z tematyką konkursu

            - wartość artystyczną

            - oryginalność podejścia do tematu

            - samodzielność.

 

VI. STRUKTURA I TERMINARZ KONKURSU

Konkurs jest dwuetapowy.

etap I – szkolny Szkoła powołuje Komisję Konkursową, która spośród zgłoszonych przez uczniów prac wyłania
po trzy najlepsze w każdej kategorii i kwalifikuje ich autorów do etapu wojewódzkiego. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła zwycięskie prace i karty zgłoszenia do 20 listopada
2020 r. (decyduje data dostarczenia pracy
do organizatora) na adres:

XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi

ul. Wileńska 22a

94-029 Łódź           (z dopiskiem: KONKURS  ETYCZNY)

Prace dostarczone organizatorowi po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

 

etap II – wojewódzki Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą: pracownik Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pracownicy Instytutu Etyki UŁ i Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, pracownik Łódzkiego Centrum Edukacji i Nauki dokonają oceny prac do26listopada2020r. w kategoriach literackiej i artystycznej dla dwóch grup wiekowych:

grupa 1 – uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

grupa 2 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Ogłoszenie wstępnych wyników eliminacji wojewódzkich (listy nagrodzonych uczniów) w kategoriach plastycznej
i literackiej nastąpi do 27 listopada
2020 r. na stronie internetowej organizatora. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo odwołania się do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników. Decyzja Przewodniczącego jest ostateczna.

Ogłoszenie wyników nastąpi4 grudnia 2020 r.na uroczystości zorganizowanej w XXVI Liceum Ogólnokształcącym
im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi. Lista laureatów, biuletyn z konkursu/zdjęcia z uroczystości ukażą się na stronach internetowych XXVI Liceum Ogólnokształcącego oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

W trakcie pandemii Covid-19 organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów obrad jury i gali finałowej oraz modyfikacji formy podsumowania konkursu.

 

VIII. NAGRODY

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a ich nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami.
Wśród uczestników etapu wojewódzkiego obecnych na gali finałowej rozlosowana będzie nagroda dodatkowa – lot widokowy.

 

IX. UWAGI KOŃCOWE

Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność
ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu oraz nieodpłatne używanie, wykorzystywanie
i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach na potrzeby konkursu,
w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Nauczyciel zgłaszający do konkursu niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody rodziców/opiekunów na udział w konkursie.

Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 

XI. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: Anna Horwat i Anna Kołaczkowska.